Adatkezelési Tájékoztató


Szameth János

Adószám: 52725742-1-37

Székhely: 7020 Dunaföldvár Rákóczi utca 2.

 

Cookie-k

Mint általában minden weboldal, így az adatkezelő oldala is cookie-kat használ. Ugyan lehetőség van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, de ebben az esetben lehet, hogy az adatkezelő weboldalának nem minden szolgáltatása lesz elérhető.

A cookie-k (sütik) az adott honlap a számítógépen vagy mobilon, illetve tableten kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor. Ennek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a

felhasználónevet, hogy ne kelljen mindig újra beírni. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezve legyen a cookie-k használata. A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatokat harmadik fél számára az adatkezelő nem továbbítja, valamint nem használja azonosításra. Az adatkezelő weboldala a cookie-k segítségével az alábbiakat tartja nyilván:

◆ a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat

◆ a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja

◆ válaszolt-e már valamely aktuális elégedettség-felmérő kérdőívre

◆ beleegyezett-e vagy sem abba, hogy az adatkezelő weboldal cookie-kat használjon

◆ a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi az adatkezelő weboldalának és szolgáltatásainak fejlesztését

Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból kerülnek rögzítésre. Az adatkezelő weboldala a következő cookie-t használhatja:

◆ átmeneti (session) cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek az adatkezelő weboldalával kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.

◆ állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig vannak tárolva a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatásakor a kiszolgáló felismerje az Érintett számítógép „címkéje” alapján.

◆ harmadik féltől (Google Analytics) kapott cookie-k: _utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók az adatkezelő weboldalát, ennek alapján lehetőség nyílik a weboldal haszálhatóság javítására. További információ itt található: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

 

Adattovábbítás

Az adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos személyes adatait harmadik személyek részére nem továbbítja, kivéve az adatfeldolgozók számára. Azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzetvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása miatt. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett az adatkezelő rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Érintettek jogosultak személyes adataikról tájékoztatást, helyesbítést, törlést vagy zárolást kérni.

Tájékoztatáskérés

Az Érintettek tájékoztatást kérhetnek az Érintett által átadott és az adatkezelő által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet – az Érintettek adatai biztonsága érdekében írásban a fent szereplő adatkezelő személy elérhetősége egyikén (emailben, illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával) van lehetőség az adatkezelő részére megküldeni. Az adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az Érintett által megadott címre.

Helyesbítés

Amennyiben az Érintett jelzi (a pontosított személyes adat egyidejű megadásával) az adatkezelő felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy az adatkezelő egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A helyesbítésről, illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról az adatkezelő értesíti az Érintettet.

Törlés („elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult kérni az Érintett által megadott személyes adatainak törlését, az adatkezelő pedig köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

◆ Nincs szükség már a személyes adatokra abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

◆ Az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

◆ Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

◆ A személyes adatok jogellenesen lettek kezelve

◆ Az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az Érintett által megadott személyes adatokat.

A személyes adatok törlése nem alkalmazhatóak, amennyiben az adatkezelés szükséges:

◆ a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából

◆ a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, valamint közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából

◆ jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, és védelméhez.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az adatkezelő az érintettek adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult az Érintett a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá jogosult ezeket a kapott adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítására anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a rendelkezésére bocsátotta személyes adatait.

Jogorvoslat

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte kérdéseivel, jogorvoslatért fordulhat az adatkezelőhöz a fent megadott elérhetőségeken. Továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391 1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. Valamint fordulhat közvetlenül az illetékes törvényszékhez: Fővárosi Törvényszék, Postacím: 1363 Pf. 16, vagy a 1055 Budapest, Markó u.27., de fordulhat a lakóhelye szerinti törvényszékhez is.

 

Kelt: Dunaföldvár 2018. május hó 25. nap.


Kapcsolat


Ha bármivel felkeltettük érdeklődését, vagy bármilyen konkrét ötlete, kérdése lenne, írjon nekünk, vagy hívjon és egy személyes találkozó alkalmával megbeszélhetjük a részleteket.

70/210-88-66

| Adatkezelési Tájékoztató
© 2024 Bajszi fotó